ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytnuté v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“)

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. V tomto dokumente Vám poskytneme komplexnú informáciu o tom, ako, prečo a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj ďalšie informácie v súlade s GDPR. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, ako aj právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR.

1.   Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 
1.1.     Vaše osobné údaje v súvislosti s webovou stránkou www.freyjaart.com (ďalej „webová stránka“) spracúva prevádzkovateľ - spoločnosť  Freyja Art s.r.o. so sídlom Košická 17180/49,  821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO: 55101101, DIČ: 2121881839,
IČ DPH: SK2121881839, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, zložka: 165795/B (ďalej "prevádzkovateľ").  

1.2.   Kontaktné  údaje prevádzkovateľa:

Ing. Zuzana Mesárošová, Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 905 456 210
e-mailová adresa: freyja@freyjaart.com

2.   Vymedzenie základných pojmov

Pre lepšiu orientáciu v nasledujúcom texte uvádzame krátke zhrnutie základných pojmov v oblasti ochrany osobných údajov:

  • osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo apod.;
  • prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov;
  • dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú;
  • sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
  • účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vychádzajúci z právneho základu spracúvania, ktorým je zákon, zmluva alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa;
  • príjemca – fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorému sú určité osobné údaje poskytované.

3.   Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  1. pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame zásady spracúvania podľa článku 5 GDPR, akými sú najmä: zásada zákonnosti, zásada transparentnosti, zásada obmedzenia účelu, zásada minimalizácie údajov a ich uchovávania, zásada integrity a dôvernosti,
  2. spracúvame  Vaše osobné údaje len na základe legitímneho právneho základu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  3. plníme našu informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR voči dotknutým osobám ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  4. umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní Vašich práv podľa GDPR (viac informácií o Vašich právach a ich obsahu nájdete v bode 8 tohto dokumentu).

4.   Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

V tomto bode nájdete informácie o účeloch, na ktoré môžeme Vaše osobné údaje spracúvať, a tiež informáciu o právnom základe, o ktorý sa pri týchto jednotlivých účeloch spracúvania opierame.

Ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, uvádzame hneď aj jeho špecifikáciu v zátvorke v stĺpci  „Právny základ podľa GDPR“.

poskytovanie služieb a dodanie tovaru zákazníkom, vybavovanie objednávok našich zákazníkov, prevádzkovanie e-shopuplnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
komunikácia s našimi (súčasnými alebo potenciálnymi) klientmi a (súčasnými alebo potenciálnymi) obchodnými partnermioprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (zabezpečenie efektívnej komunikácie prostredníctvom písomnej, e-mailovej alebo chatovej komunikácie)
fungovanie a optimalizácia webovej stránkyoprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky, zlepšenie Vášho zážitku počas návštevy webovej stránky, zlepšovanie kvality našich služieb)
marketingové účelyoprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (zasielanie obchodných ponúk, newsletterov, príp. iné marketingové aktivity), súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
účtovné a daňové účelyplnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
ochrana ekonomických záujmov prevádzkovateľaoprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ochrana práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa, prípadné vymáhanie pohľadávok), plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

5.   Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani poskytované akýmkoľvek medzinárodným organizáciám.

6.   Doba uchovávania osobných údajov

6.1.  Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie; to znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite osobné údaje anonymizuje alebo vymaže z databáz a informačných systémov. Inými slovami, osobné údaje tak uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

6.2.   Nižšie nájdete stručný prehľad k dobe uchovávania Vašich osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:

poskytovanie služieb a dodanie tovaru zákazníkom, vybavovanie objednávok našich zákazníkovspravidla do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom
komunikácia s našimi (súčasnými alebo potenciálnymi) klientmi a (súčasnými alebo potenciálnymi) obchodnými partnermispravidla do skončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu ukončenia predmetnej komunikácie
fungovanie a optimalizácia webovej stránkyspravidla do vymazania cookies vo Vašom internetovom prehliadači
marketingové účelyspravidla počas trvania zmluvy, ak ste ju s nami uzavreli a v prípade súhlasu do jeho odvolania
účtovné a daňové účelypočas doby, akú nám ukladajú právne predpisy
ochrana ekonomických záujmov prevádzkovateľado (právoplatného) skončenia konania pred príslušným orgánom alebo súdom alebo do uplynutia premlčacej doby

7.   Príjemcovia osobných údajov

7.1.  Za určitých podmienok môžu byť niektoré osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené iným subjektom – príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť určitý okruh osobných údajov, pretože mu to ukladá zákon, alebo je oprávnený ich poskytnúť týmto subjektom na základe uzavretej zmluvy.

7.2.  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom (resp. kategóriám príjemcov): orgánom verejnej správy, ktorým je prevádzkovateľ povinný v zmysle osobitných právnych predpisov poskytnúť určitý okruh osobných údajov, napr. správcovi dane, súdom apod.

7.3.  Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté alebo sprístupnené našim sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vymedzený okruh osobných údajov v mene prevádzkovateľa a na základe našich pokynov v rámci plnenia predmetu zmluvy. Sú to spoločnosti a naši spolupracovníci, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu nášho podnikania (fungovanie webovej stránky, podporné aplikácie, spoločnosť poskytujúca služby v oblasti účtovníctva apod.). Sú to nasledujúce subjekty:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI ), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 29210372

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

KPS poradenské centrum s.r.o., Teplická 1, 831 02 Bratislava, Slovensko IČO: 3673485

7.4.  Uisťujeme vás, že ochrane osobných údaje venujú špeciálnu pozornosť a zaviazali sa dodržiavať striktné pravidlá na zabezpečenie ochrany osobných údajov, vrátane záväzku mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard ochrany Vašich osobných údajov zodpovedajúci požiadavkám zakotveným v predpisoch EÚ, ako aj vo vnútroštátnych predpisoch.

7.5.  Dávame Vám na vedomie, že od januára 2022 je nutné od užívateľov žiadať súhlas s ukladaním cookies do ich prehliadačov. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

8.   Práva dotknutých osôb podľa GDPR

8.1.  Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a v prípade kladnej odpovede na túto otázku máte právo na získanie prístupu k týmto osobným údajom a nasledovné informácie:
a)  účely spracúvania Vašich osobných údajov,
b)  kategórie dotknutých osobných údajov,
c)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov týchto údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
d)  predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

8.2.  Právo na opravu Vašich osobných údajov
Môžete od prevádzkovateľa žiadať, aby bez zbytočného odkladu opravil údaje, ktoré sa Vás týkajú v prípade, že osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ktoré sa týkajú Vašej osoby, sú neaktuálne, nesprávne alebo nepresné. Zároveň máte právo na to, aby prevádzkovateľ doplnil Vaše neúplné osobné údaje so zreteľom na účely ich spracúvania, ktoré mu môžete poskytnúť napríklad prostredníctvom poskytnutia písomného vyhlásenia.

8.3.  Právo na vymazanie („zabudnutie“) Vašich osobných údajov
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, že je splnená niektorá z nasledovných podmienok:

-  Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali;
-  odvoláte súhlas  so spracovaním osobných údajov, ktorý ste predtým prevádzkovateľovi poskytli a na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie (t. j. ak nejde o spracúvanie na základe zákona, zmluvy apod.);
-  namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
-  Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
-  Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo podľa práva Slovenskej republiky;
-  Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Každá žiadosť o výmaz osobných údajov bude posúdená prevádzkovateľom z hľadiska jej oprávnenosti. Prevádzkovateľovi nevznikne povinnosť vymazať osobné údaje o Vašej osobe len v tom prípade, ak existuje zákonná povinnosť naďalej spracúvať tieto osobné údaje, alebo ak existuje oprávnený záujem prevádzkovateľa, na základe ktorého je oprávnený tieto osobné údaje spracúvať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom jednoduchej žiadosti adresovanej na emailovú adresu freyja@freyjaart.com.

8.4.  Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Môžete žiadať od prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

-  ak napadnete správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
-  ak spracúvanie je protizákonné a Vy budete namietať proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho budete žiadať obmedzenie ich použitia;
-  ak prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov;
-  ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

8.5.  Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak ide o spracúvanie na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

8.6.  Právo na prenos (prenosnosť) údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti, ak je to technicky možné a ak sú splnené nasledovné podmienky:

-  spracúvanie sa zakladá na súhlase, ktorý ste prevádzkovateľovi udelili, alebo na základe zmluvy a zároveň
-  spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

8.7.  Právo podať sťažnosť na dozorný orgán
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika
tel. č. +421 (2) 3231 3214
webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9.   Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Ing. Zuzana Mesárošová
Konateľ Freyja Art s.r.o.