VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

o poskytovaní služieb v oblasti kreatívnych online kurzov, živých workshopov, osobného sprevádzania a o predaji obrazov, printov a doplnkov (zápisníky, odevy).

1.  Vymedzenie pojmov

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.freyjaart.com  je spoločnosť  Freyja Art s.r.o. so sídlom Košická 17180/49,  821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO: 55101101, DIČ: 2121881839, IČ DPH: SK2121881839, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, zložka: 165795/B.

Dodávateľom služieb a produktov ponúkaných na internetovej stránke www.freyjaart.com  je spoločnosť  Freyja Art s.r.o. so sídlom Košická 17180/49,  821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO: 55101101, DIČ: 2121881839, IČ DPH: SK2121881839, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, zložka: 165795/B.

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.freyjaart.com vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty a služby zverejnené na stránkach www.freyjaart.com.  

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.freyjaart.com  výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.freyjaart.com, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

2.  Predmet a uzavretie zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb -  osobných/online stretnutí formou kurzov, konzultácií, workshopov, prednášok a osobného sprevádzania v oblasti rozvoja kreativity a predaj obrazov, printov a doplnkov (zápisníky, odevy).
 
Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby a produkty v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

3.  Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením objednávky či registrácie na webovej stránke www.freyjaart.com výberom produktov/služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednanú službu/tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Prijatú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

4.   Cena

Nie sme platcom DPH.

Všetky uvádzané ceny online produktov a služieb na webovej stránke www.freyjaart.com sú konečné.

V prípade tovaru (obrazy, printy, ...) k základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálneho cenníka dopravcu. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.freyjaart.com v momente vykonania nákupu či registrácie.

5.  Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre),

- okamžitá platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay,

- platobným systémom Pay Pal.

 Platba je možná v EUR.

6.  Dodacie podmienky
 
Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

V prípade, ak je predmetom predaja tovar (obraz, print, ...) dodacia lehota predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom.  Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade so storno podmienkami uvedenými nižšie.

7.   Zmeny v programe kurzov a workshopov

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačné zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj posunutie/zrušenie poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

8.  Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty a služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria Ing. Zuzane Mesárošovej so sídlom Košická 49,  821 08 Bratislava, Slovenská republika. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. iným spôsobom.

9.  Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: freyja@freyjaart.com vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

10.  Reklamácia

Reklamácia služby/tovaru musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: freyja@freyjaart.com a to do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

11.  Storno podmienky

Kurzy a  workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:

Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom  aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Požiadavky stornovať svoju účasť na aktivite  sa musia realizovať písomne bez výnimky.

12.  Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby/tovaru nevzťahujú.

13.  Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na stránke www.freyjaart.com.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2023.

V Bratislave dňa 1.1.2023

Ing. Zuzana Mesárošová
Konateľ spoločnosti Freyja Art s.r.o.

Celé podmienky k stiahnutiu tu.